Persbericht: Eerste Conferentie Duaal Leren buigt zich over uitbreiding en betere samenwerking

Hoe kunnen we duaal leren uitbreiden naar andere doelgroepen en onderwijsniveaus? Hoe kunnen we de samenwerking tussen werkplekken verbeteren? Meer dan 300 professionals uit het secundair en hoger onderwijs, diverse ondernemingen, sectororganisaties, interprofessionele organisaties, lokale en provinciale overlegfora en de overheid gaan samen op zoek naar antwoorden tijdens de allereerste Conferentie Duaal Leren, die plaatsvindt op dinsdag 11 februari.

Sinds dit schooljaar is duaal leren – na drie jaar proefdraaien – definitief uit de startblokken geschoten als een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar leren op school combineren met leren op de werkvloer. Zo worden deze jongeren nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Duaal leren is nu al mogelijk in 79 studierichtingen van het gewoon onderwijs. In totaal volgen 1583 leerlingen in 178 scholen een duale opleiding. Het meest recente OESO-rapport toont aan dat duaal leren een enorm potentieel heeft. De eerste stappen zijn gezet, nu wordt het tijd om nog verder uit te breiden.

De eerste Conferentie Duaal Leren op 11 februari buigt zich over de toekomst. Hoe kunnen we duaal leren uitbreiden naar andere doelgroepen en onderwijsniveaus? Hoe kunnen we de samenwerking tussen werkplekken verbeteren? Professor Dieter Euler is de key note spreker. Een wereldvermaard onderzoeker op het gebied van duaal leren. Professor Euler zal ingaan op twee trends die zich aftekenen in de meeste Europese landen: steeds meer opleidingen in het hoger onderwijs integreren een beroepsgerichte vorming in en steeds meer opleidingen in het beroepsgericht onderwijs integreren een sterkere dosis algemene vorming. Hoe kunnen beleidsmakers hiermee omgaan?

Roterende werkplekken

De Conferentie Duaal Leren zal ook de piste van alternerende en roterende werkplekken verkennen. Tot nu toe worden leerlingen in een duaal leertraject doorgaans opgeleid in één onderneming. Leerlingen krijgen echter meer gevarieerde leerkansen als ze kunnen roteren tussen verschillende ondernemingen of tussen verschillende afdelingen van een grote onderneming. Voor de bedrijven betekent dit minder werklast en minder risico. Er is wel nog onderzoek nodig naar het draagvlak en de mogelijke drempels.

Proefprojecten in volwassenen en hoger onderwijs

In het secundair onderwijs is sinds september 2019 duaal leren in heel Vlaanderen mogelijk, een uitbreiding naar bijvoorbeeld technische richtingen en het hoger en volwassenenonderwijs is een volgende noodzakelijke stap. Het Departement Onderwijs en Vorming, Syntra Vlaanderen, VDAB en het Departement Werk en Sociale Economie gaan momenteel na hoe duaal leren uitgerold kan worden in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Sinds dit academiejaar zijn een tiental hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs aan de slag met duaal leren. De in totaal 14 proefprojecten werden goedgekeurd en gefinancierd met steun van het ESF. De verwachtingen zijn alvast hooggespannen. Ook dit zal aangekaart worden tijdens de Conferentie.

Van duaal leren naar levenslang leren

Er zijn nog meer uitbreidingen mogelijk. Momenteel bestaat duaal leren als leermethode enkel in het secundair onderwijs. Het potentieel is echter veel groter. Waarom zou duaal leren niet kunnen in alle fases van iemands leven en in alle onderwijsvormen? Zo kan duaal leren de motor worden van een echte leercultuur in Vlaanderen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Vijf jaar geleden was er geen duaal leren, sinds het begin van dit schooljaar kunnen jongeren in 185 scholen terecht voor een 80-tal duale studierichtingen, een succes. Maar het kan beter, veel beter. De eerste conferentie Duaal leren in Vlaanderen schenkt terecht aandacht aan de mogelijke uitbreidingen naar het hoger en volwassenenonderwijs én de betere afstemming van verschillende werkplekken op elkaar. Dat de OESO duaal leren een enorm potentieel toedicht, moet die uitbreiding een boost kunnen geven.”

“Duaal leren staat in Vlaanderen eigenlijk nog in de kinderschoenen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We willen het volledige potentieel van duaal leren verzilveren. Daar hebben onze scholen én onze bedrijven wederzijds belang . Vanuit onderwijs willen we leerlingen gemotiveerd houden en zo goed mogelijk opleiden. Vanuit de bedrijven is er een grote vraag naar arbeidskrachten met de juiste kennis en vaardigheden. Duaal leren biedt dan een hele uitdagende leerschool”.