ESF-project : Duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs: slotevent van het eerste lerende netwerk

In 2019 zijn 13 projecten en een lerend netwerk opgestart in het kader van de eerste ESF-oproep ‘duaal leren in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs’. De projecten hadden tot doel om duaal leren in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs te verkennen.  Aan de hand van proeftuinen werden randvoorwaarden en modaliteiten getest en werden partnerschappen aangegaan. Het lerend netwerk faciliteerde de kennis- en ervaringsdeling tussen de projecten en formuleerde vanuit deze projecten aanbevelingen naar het beleid om duaal leren in het volwassenenonderwijs mee vorm te geven.  

Op 10 mei 2021 vond het online slotevent plaats. Tijdens dit event stelden enkele projecten hun eindresultaten voor. Alle eindproducten kunnen in dit overzicht geraadpleegd worden. U vindt er naast draaiboeken ook gidsen, nuttige tips en eindrapporten van de projecten, en dat voor het operationaliseren van duaal leren zowel in het volwassenenonderwijs als in het hoger onderwijs. Het lerend netwerk bundelde de voornaamste conclusies en aanbevelingen in een samenvatting.

Opstart 14 nieuwe proeftuinen duaal leren in het volwassenenonderwijs en hoger onderwijs

Op 1 april 2021 kregen opnieuw 14 onderwijsinstellingen (10 hogescholen en 4 cvo’s) de kans om proeftuinen op te starten binnen duaal leren, visies te vormen en verbredingsstrategieën te ontwikkelen.

Ook het lerend netwerk bis, opnieuw een samenwerking tussen het departement Onderwijs en Vorming en het departement Werk en Sociale Economie, is opgestart. Na de kick-off in mei 2021 volgden individuele kennismakingsgesprekken met ieder project. Op basis van de input van de kick-off en deze kennismakingsgesprekken werd een eerste intervisie op touw gezet.  Deze digitale versie vond plaats op 27 september 2021. Tijdens een plenaire sessie werden vragen van de projecten beantwoord waarna er in groepjes verder aan netwerking en ervaringsuitwisseling werd gedaan.   

Start duaal leren in het volwassenenonderwijs in september 2022

Intussen worden ook de voorbereidingen getroffen om duaal leren op te starten in het volwassenenonderwijs tegen 1 september 2022. De Vlaamse Regering gaf reeds haar principiële goedkeuring aan het ontwerpdecreet op 29 oktober 2021. De pedagogische begeleidingsdiensten en de sectoren beslissen samen welke opleidingsprofielen duaal kunnen ingericht worden.

Net zoals in het secundair onderwijs zullen ondernemingen ook in het volwassenenonderwijs erkend moeten worden om duale opleidingen te kunnen organiseren. Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren wordt hiervoor uitgebreid met vertegenwoordigers van het volwassenenonderwijs en kan haar bevoegdheden delegeren aan de sectorale partnerschappen.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!

Auteurs

Departement Werk & Sociale Economie

Recente blogberichten