Duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs: de ESF-projecten en het lerend netwerk

14 ESF-projecten

De veertien projecten die het Europees Sociaal Fonds (ESF) in maart 2019 goedkeurde, hebben als doel om, net zoals in het secundair onderwijs, de mogelijkheden, randvoorwaarden en modaliteiten van het duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs te verkennen. Een van de uitgangspunten is dat studenten en cursisten met duaal leren een sterkere positie op de arbeidsmarkt kunnen verkrijgen doordat ze competenties bij een opleidingsverstrekker en in een onderneming verwerven. Twee belangrijke voorwaarden om als project goedgekeurd te worden waren dan ook een brede inzetbaarheid van het duaal traject en sterke partnerschappen tussen opleidingsverstrekkers en ondernemingen. De promotoren van de projecten krijgen achttien maanden tijd om hun projecten uit te voeren, te evalueren en beleidsaanbevelingen over te maken aan het ESF.

Verschillende soorten projecten

Tabel 1. Overzicht van ESF-projecten met promotoren, type opleiding en opleidingsverstrekkers (opgemaakt op basis van informatie verkregen op 19/12/2019).

Om de mogelijkheden van het duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs te verkennen, werden projecten geselecteerd die duale trajecten zullen opzetten in diverse onderwijsniveaus en opleidingen. Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende projecten en de opleidingen waarin ze een duaal traject organiseren.

Negen projecten zullen met duaal leren experimenteren in het hoger onderwijs. Daarbij zullen er duale trajecten opgezet worden in tientallen graduaatsopleidingen, enkele professionele bacheloropleidingen, maar ook in een masteropleiding en een postgraduaatsopleiding. De deelnemende hogeronderwijsinstellingen zijn de volgende: AP Hogeschool Antwerpen, Arteveldehogeschool, HOGENT, Karel de Grote Hogeschool, Hogeschool PXL, Thomas More, UC Leuven-Limburg, VIVES, Odisee en Universiteit Antwerpen. Het duale traject in de postgraduaatsopleiding zal georganiseerd worden in de EHSAL Management School.

Drie projecten focussen op duale opleidingen in het volwassenenonderwijs en één van de projecten met duale trajecten in het hoger onderwijs, zal ook een duaal traject in het volwassenenonderwijs voorzien. De deelnemende centra voor volwassenenonderwijs zijn: CVO Vitant, CVO SVG (Campus VTI Brugge), CVO Altus, CVO Encora,  GO! CVO Antwerpen en Qrios. 

Bij zeven projecten is de promotor een van de opleidingsverstrekkers, bij de overige helft is de promotor een federatie, organisatie of onderneming, namelijk Agoria, DewaFlex, Emino, TUA WEST, VOKA en We Walk The Talk.

Ten slotte heeft het ESF ook het gezamenlijk project van het Departement Onderwijs en Vorming en SYNTRA Vlaanderen goedgekeurd, namelijk het ‘Lerend netwerk duaal leren in hoger onderwijs en volwassenenonderwijs’. 

Lerend netwerk

Figuur 1. Aspecten van duaal leren.

Het Lerend netwerk heeft als hoofddoelen het formuleren van aanbevelingen naar beleid, onderwijsinstellingen en het werkveld, kennis- en ervaringsdeling tussen de betrokken actoren en opvolging en begeleiding van de projecten bij het verwezenlijken van hun projectdoelstellingen.

Om deze doelen te behalen organiseert het Lerend netwerk regelmatig inhoudelijke intervisiemomenten waarbij er informatie gedeeld wordt en knelpunten opgespoord worden. Naar het voorbeeld van het duaal leren in het secundair onderwijs worden daarbij verschillende aspecten eigen aan duaal leren onder de loep genomen, zoals screening en matching van de lerende en de onderneming, uitwerken van duale trajecten, begeleiding en opvolging van de lerende op de leerwerkplek, statuut van de lerende, mobiliseren van de leerwerkplekken en overeenkomst tussen de instelling, de leeronderneming en de lerende (zie Figuur 1). Het Lerend netwerk voert ook samen met het ESF coachings- en plaatsbezoeken uit en organiseert naar het einde van de projecten toe sessies rond het formuleren van beleidsaanbevelingen. Op het einde van het school- of academiejaar 2019-2020 zal er een slotevenement doorgaan. Tijdens de voortgang van het Lerend netwerk wordt de website aangevuld met nieuwe informatie over de projecten, nuttige documenten en tools.

Een lerend netwerk is steeds het werk van velen. Om de projecten tot een goed einde te brengen, werken verschillende partners samen: het Departement Onderwijs en Vorming, SYNTRA Vlaanderen, het ESF, de vertegenwoordigers van de projecten van onderwijs- en werkkant, VDAB, het Departement Werk en Sociale Economie, AHOVOKS en andere experten (Onderwijsinspectie, sectoren, pedagogische begeleidingsdiensten van het volwassenenonderwijs, VOCVO…).

Tijdslijn

Figuur 2. Tijdslijn van ESF-projecten en het Lerend netwerk.

De projecten zijn in maart 2019 gestart met de voorbereidingen, zodat ze kunnen beginnen met de duale trajecten in het school- of academiejaar 2019-2020. Ook het Lerend netwerk is in maart gestart met een kick-off en organiseert in de loop van de projectperiode verschillende intervisies. Op het einde van het school- of academiejaar 2019-2020 vraagt het ESF een eindrapport met duidelijke (beleids)aanbevelingen en goede werkwijzen rond het duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Het sluitstuk is een slotevenement waarop de projecten hun resultaten kunnen voorstellen.  

Bekijk ook de Dualoog van 28 mei 2020, met daarin een update!

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!

Auteurs

Departement Werk & Sociale Economie

Recente blogberichten